Untitled-4.png
Untitled-3.png
Untitled-1.png
Untitled-2.png
Untitled-5.png

สุดยอดดีล แบ่งจ่ายสบาย ๆ!

10

0%

นานสูงสุด

เดือน*

(เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ)

รับเครดิตเงินคืน

สูงสุด

ตลอดรายการ

160,000.-*

ตลอดรายการ

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด

เมื่อมียอดแบ่งจ่าย /เซลล์สลิป ตั้งเเต่

รับเครดิตเงินคืน

80,000 บาทขึ้นไป

150,000 บาทขึ้นไป

350,000 บาทขึ้นไป

700,000 บาทขึ้นไป

1,000,000 บาทขึ้นไป

1,500 บาท

4,000 บาท

10,000 บาท

26,000 บาท

40,000 บาท

SMS ลงทะเบียนรับเครดิตเงินคืนก่อนทำรายการ พิมพ์ HGH 1 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก 

ส่งไปที่ 061 404 5555 และได้รับ SMS ตอบรับสิทธิ์ (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์)

เฉพาะลูกค้า ISOPTIK เท่านั้น*รับเพิ่ม! 

บัตรกำนัลเซ็นทรัลมูลค่าสูงสุด 50,000 บาท

เมื่อมียอดแบ่งจ่าย /เซลล์สลิป ตั้งเเต่

รับเครดิตเงินคืน

1,200,000 บาทขึ้นไป

20,000 บาท

2,000,000 บาทขึ้นไป

50,000 บาท

จำกัดบัตรกำนัล/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ*

IMG_6176.jpg

160,000.-*

1 เม.ย. 6+2 - 31 ก.ค. 62

* เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย : สิทธิพิเศษสําหรับสมาชิกบัตรฯที่ลงทะเบียน SMS อย่างถูกต้องเพื่อรับสิทธิ์และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนก่อนทํารายการเท่านั้น

• ยอดการแบ่งจ่ายแต่ละรายการไม่สามารถนํามาสะสมหรือรวมกันได้ โดยจะคํานวณเครดิตเงินคืนจากยอดแบ่งจ่ายตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 180,000 บาท / หมายเลขบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ บริษัทฯ จะเครดิตเงินคืนในรอบบัญชีถัดไปนับจากวันที่ทํารายการ(กรณีบัตรเสริม เครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น) รายการเครดิตเงินคืนจะปรากฏในใบแจ้งยอดรายเดือนของท่าน ในกรณีสงสัยว่าไม่ได้รับเครดิตเงินคืนโปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรเครดิตภายใน 60 วันหลังจบรายการ รับบัตรกํานัลเซ็นทรัล มูลค่าสูงสุด 50,000 บาท/ เซลล์สลิป ตลอดรายการ • ยอดการแบ่งจ่ายแต่ละรายการไม่สามารถนํามาสะสมรวมกัน มีสิทธิ์ได้รับบัตรกํานัลจากยอดแบ่งจ่ายตั้งแต่ 1,200,000 บาทขึ้นไป เซลล์สลิป รับบัตรกํานัลมูลค่าสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท ต่อหมายเลขบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ บริษัทจะจัดส่งบัตรกํานัลให้กับสมาชิกบัตรฯ ตามที่อยู่ที่จัดส่งใบ แจ้งยอดบัญชี ภายใน 90 วัน หลังจากจบรายการส่งเสริมการขาย หรือภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหรือทดแทนด้วยของสมนาคุณที่มีมูลค่าเทียบเท่ากันโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • ของสมนาคุณ ไม่สามารถเปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสดได้ เงื่อนไขทั่วไป : รายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะรายการแบ่งจ่ายผ่านบัตรในเครือกรุงศรีเท่านั้น สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย เฉพาะร้านค้า / สาขา และสินค้าหรือ โปรแกรมที่ร่วมรายการเท่านั้น รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่ร่วมโปรโมชั่นหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ในรอบและเวลาเดียวกัน รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน เปลี่ยน / แลก/ทอนเป็นเงินสดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ เครดิตเงินคืน เฉพาะสมาชิกบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชําระดีจนถึงวันที่มีการเครดิตเงินคืนในบัญชีของท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนเครดิตเงินคืนจากสมาชิกบัตร ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทํา รายการของรายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสําคัญ สมาชิกบัตรควรเก็บหลักฐานและเซลล์สลิปไว้ตรวจสอบในกรณีจําเป็น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริม การขายโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กําหนด หากมีกรณีพิพาท คําตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด • บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อผู้จําหน่ายโดยตรง • ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จํากัด, บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จํากัด, บริษัท เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จํากัด และ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จํากัด